ןוסדיוד הווא

ארויג-רב תינוי


"!ךליבשב םוקמה - הינתנ" טקיורפ
.ןוסדיוד הוואו ארויג-רב תינוי י"ע םישלוגה םכל שגומ
.םיקשממו הידמיטלומ סרוקל רמג תדובעכ שגומ טקיורפה
!רקנש תללכמב

.רמוחה ףוסיאב הרזעה לע הינתנ תייריעב תורייתה ףגאל הדות
!החיתפה ףדל הרזח