ןרע ףסא :י"ע בתכנ
רואיל זרא

םיאלימרתל עדימ זכרמ

'ב גוס םילויט דויצ

הרכשהו הינש די

דחואמ םייח תעבג ץוביק

6368489 - 06 :ןופלט
6368054 - 06 :סקפ
:החיתפ תועש

17:00 - 09:00 :ישימח - ןושאר
12:00 - 08:00 :גח יברעו ישיש
16:00 - 10:00 :תותבש


Backpackers Information Center


TRACK'S EQUIPMENT


SECOND HAND & USED & SALES


KIBUTZ GIVA'AT-HAIM MEHOHAD

TEL: 06-6368489

FAX: 06-6368054


OPENING HOURS:

DAYS: SUN - THUR: 08:00 - 17:00

FRIDAY & HOLIDAY'S EV'S: 08:00 - 12:00

SATURDAY'S: 10:00 - 16:00

Go Next

This is my E-Mail
e-mail