ןתחתמה גוזל ךירדמה


Ran Gelman, a Shenkar student in the
Computer Science Faculty
on his third year.


E-Mail Us To: "badanyeli@mail.shenkar.ac.il"