דרפסו לגוטרופ ןיב םכסה םתחנ 1494 - ב
ילגמ י"ע ולוגש םיחטשה לכ תקולח יבגל
עבק ,השעמל ,הז םכסה .הפוקת התואב תושביה
ףקת ראשנ אוהו ליזרב לש ינושארה לובגה תא
תחלשמ האצי 1500 ץרמל 3 - ב .1750 דע
לארבאכ סראבלוא ורדפ לש ותושארב
םהינב שיא 1500 הילעשכ ןובסיל למנמ
רקנב ןיטנרולפו ונאיקראמ והימולותרב
.(ןובסיל יבשות ךסמ 3% כ התוויה תאז תומכ)
ארקנה םוקמב ותחנ םה לירפאב 24 -ב
.ההיאבב ורוגס וטרופ

הישופיחב ףוחה תא הקרסו הזוס הד ןסנופא ןיטרמ לש תחלשמה העיגה 1530 - ב
ריעה המקוה 1532 - ב .ליזרבל הריגהה הלחה םהירחא תובשייתה תומוקמ רחא
טנסיו ואס המשו ולואפ ןאס תנידמב ,הנושארה

הינשה ריעה 1549 - ב ,המקוה הירחא
היה ליזרב לש ינושארה אוציה .רודבלס
םיעבצה תא וקיפה ונממ ץע לש גוס
ליזרב ואפ היה ומשו ,לוגסו םודא
י"ע .רכוסו ,המש רוקמ םג אוה ןאכמ
,תוינואל שלושמ לולסמ רצונ ךכ
לגוטרופל ליזרבמ רכוסו םיצע ואיבהש
םידבע םשמ ופסאו הקירפא ברעמל ודרי
ןיב .רכוסה יעטמב דובעל ולכויש ידכ
- ל ליזרב הקלוח 1534 - 1536 םינשה
הקולח סאיסינטפאק וארקנש תוזוחמ 15
סיסבה התוויהו 1759 דע הרמשנ וז
.םויה דע תינרדומה ליזרב תקולחל
הסנאגאראב סכוד טלתשה 1640 תנשב
ידימ לגוטרופב הכולמה לע הרזח
םיטירבה לש םתרזעב םידרפסה
םתח אוה וז הרזע בקע .םידנלוההו
לגוטרופ ןיב ידעלב רחס םכסה לע םתיא
.ליזרב תרצותל עגונב םילגנאהו
החלצהל ליזרב העגיה וז הפוקתב
הירצומ תא גתמל הלחה איה .תילכלכ
ןפואב המדיק ךכ י"עו ליזרב םשה תחת
.תילכלכה התואמצע תא יתועמשמ