לא ותיילעו סלוקרה לש ופוס
םייפמילואה םילאה

רושק היה םייפמילואה םילאה לא ותיילעו סלוקרהלש ופוס
ידכ לואשה לא סלוקרה דרישכ .הרינאידל ויאושינב
,לואשב סורגאלמ לש וליצל חיטבה סוברק תא תחקל
רחא ןגמ אלל הראשנש ,הרינאיד ותוחא תא אשייש
המ ןמז בשיו ותחטבה תא םייק סלוקרה .היחא תתימ
,סוליה ונב םע דחי םוקמה תא בוזעל טילחהש דע ןודילקב
סונאוא רהנ לא עיגה םשמ וכרדב .הרינאיד ותשיאו
ותחפשמ תאו ותוא ריבעיש ,סוסנ סורוטנקה ןמ שקיבו
,סלוקרה תא סורוטנקה ריבעה הליחת .ינשה רבעה לא
,הסנואל הסינ רהנה עצמאב ךא ,הרינאיד תא חקל ךכ רחא
ץעי ותומ םדוק .ףוחה לא הלעשכ ותימה סלוקרהו
,הבהא תפורת ןיכתו ומדמ חקיתש ,הרינאידל סורוטנקה
הרינאיד .התוא בוהאלמ לודחלמ סלוקרהמ ענמתש
איבהו המחלממ סלוקרה םעפ רזחשכו ,ותצעל העמשנ
שמתשהל הרינאיד הטילחה ,שגליפכ ראות תפי היובש
ומדב תנותוכ הליבטה איה .סוסנ לש הבהאה תפורתב
סלוקרה שבלשכ ךא .הלעבל התוא החלשו סוסנ לש
לוכי אלש ,םישק םירוסיי וילע ואב דימ תנותוכה תא
לש ופוגל רדח סוסנ לש ומדבש לערה ,םהב דומעל היה
המ התארשכ .הרינאיד לא אבוה השק בצמבו סלוקרה
הלע סלוקרה .תעדל המצע תא הדביא ,הלעבל הללוע
הוויצו םהילע הלע ,הרודמל םיצע ךרע ,הטיוא רה לע
םער לוק עמשנ ,שאה החקלתהשכ .םתיצהל ויתרשמ לע
םילאה ןמ דחאכ לבקתנ אוה .המימשה ןנעב הלע סלוקרהו
,יביה תא אשנו הרה םע םילשה סופמילואב .םייפמילואה
.םירוענה תלא