...... וקורמ לש היזטנפל סנכיהל םכתא םינימזמ ישו ןועמש