!םדה יביכרמ רבסה

הז ףדב ,"םדה יביכרמ רבסה" - ףדל אבה ךורב
.םדה יביכרמ לע עדימו רבסה לבקת
םדה יביכרממ דחא לכ ןיבהל לכות התא
."םדה תריפס" תקידב תואצות ספוט לע םיעיפומה
ךתריחבל רושיק ףרוצמ םדב ביכרמ לש רבסה לכל
.עדימה תא ביחרהל לכותש ךכ

LOGO

Go Back


םינבל םד יאת

WBC (White Blood Cells)

White Blood Cells

ו םיליפוניזואא ,םיטיצופמיל ,םיטיצונומ ,םיליפורטיונ :םינבל םיאת לש תונוש תוצובק (5) שמח שי .אבצכ םידקפתמש ךמדב םינטק םיאת
םידיקפת םהלש םיטיסופמיל יאת ואצמנ לשמל ,םדאה ףוגב םירצונש םינוש םיבצמל םאתהב תונתשהל הנוכתה תא שי םקלחל .םיליפוזב
.םוהיזב המחלמב םינוש

םדיקפת .םהזמה םרוגה תא ולא םימייוסמ םירוזאב ףוקתלו םידירוה לש םיינוציחה םיקלחל םדה תמירזמ תאצל םילוכי םינבל םד יאת
תפסונ הצובק תת ,(םוהיז לשמל) ףוגב "היעב" ה יוהיזב החמתמש תמייוסמ הצובק תת שי ."ףוגל ךייש אל" כ רדגומש רבד לכב םחלהל
לש םהייח ךרוא .םוהיז ומכ היעב ףוגב שי רשאכ (הלוע םרפסמ) םיברתמ םינבל םיאת .תפקות תרחא הצובק תתו המחולל קשנה תא תרציימ
.ףוגב תומייוסמ תומקרב תועובש המכ ןיבל םדה םרז ךותב תועש המכ ןיב ענ םינבל םיאת

:ילמרונה חווטה
.(בקועמ רטמילמל / םיאת) 10.000 - ל 5,000 ןיב - רגוב םדא

םימודא םד יאת

RBC (Red Blood Cells)

Red Blood Cells

."ןיבולגומה" ארקנש םייוסמ ליבומ תועצמאב אלא תורישי ןצמחה תא םיליבומ אל ולא םיאת .ףוגב ןצמח יליבומכ םידקפתמ ולא םד יאת
.םימודאה םיאתה ךותב יוצמ הז "ןיבולגומה"

ךכ .תומקר ןתוא לש םיכרצה תא תומאותש תויומכב ותקירפל גאוד "ןיבולגומה" הו םדאה ףוגב תומקרה לכל םיאתה י"ע לבומ ןצמחה
.םוי 120 אוה םימודא םד יאת לש יברימה ליגה .ןצמח קיפסמ ונפוגב שי םאה םיקדוב ונא םימודא םד יאת תדידמ / תריפס תועצמאבש

:ילמרונה חווטה
.(בקועמ מ"ס / םיאת) 6,300 ל 4,500 ןיב - רגוב רבג
.(בקועמ מ"ס / םיאת) 5,400 ל 4,200 ןיב - תרגוב השא

ןיבולגומה

HGB - Hemoglobin

hemoglobin

.ףוגב תומקרל ןצמחה תא קלחל ודיקפתו םימודאה םיאתה ךותב ןכוש אוה .םדב ןצמחה תא אשונ רשא (ןיאוטרפ) ןובלחה אוה ןיבולגומה
םיאתה תומכמ תורישי תעפשומ ןיבולגומהה לש ותומכ .דקפתל לוכי אל ןיבולגומהה וידעלבש דחא לזרב ןוי שי ןיבולגומהה ךותב
.הנסחאב ןהו םדב ןה ףוגב הייוצמש לזרבה תומכמו ,םדב םימודאהה

תעפשומ םדב ןיבולגומהה תמר .הכומנ היהת וממדב ןיבולגומהה תמרש יוכיס שי ,ופוגב לזרב רסחש וא לזרב תרסח ותנוזת רשא םדא ןב
דואמ םג ךא דואמ הבושח ןיבולגומהה תומכש וישכע ןיבמ ךנהש ךכ .ללכב םומידו תסו םומיד ,ןוירה ,לקשמ ,ןימ - ומכ םימרוג הברהמ
.םינוש םימרוגו תועפשהל השיגר

:ילמרונה חווטה
.(רטיליצד / םרג) 17 - 20 :דלונש קונית
.(רטיליצד / םרג) 15 - 20 :1 עובש
.(רטיליצד / םרג) 11 - 15 :1 שדוח
.(רטיליצד / םרג) 11 - 13 :םידלי
.(רטיליצד / םרג) 14 - 18 :רגוב רבג
.(רטיליצד / םרג) 12 - 16 :תרגוב השא
.(רטיליצד / םרג) 12.4 - 14.9 :הדימעה ליגל רבעמ רבג
.(רטיליצד / םרג) 11.7 - 13.8 :הדימעה ליגל רבעמ השא

טירקוטמה

HCT - Hematocrit

100 ב םימודא םד יאת לש רטילילימ 25 םה טירקוטמה 25% לשמל .םיזוחאב דדמנ אוהו (חפנכ) םדב םימודא םיאת לש סחיה והז טירקוטמה
,םירכוס ומכ םינוש םיביכרמ שי וכותבש "המסלפ" ארקנה לזונמ בכרומ ורקיעב אוה ךא ,םיבר םיביכרמ שי םדב .םד לש רטילילימ
תאו (ףוגה תנגהל םיארחה) םינבלהו (ףוגב ןצמחה תאישנל םיארחאה) םימודאה םדה יאת תא שי "המסלפ"ל ףסונב .םינמושו םינובלח
.םדה תשירק לע םיארחאש "טלטלפ"ה

םימודאה םיאתה זוחא אוהש טירקוטמהה ךרע תא דודמנ ונא םימודא םיאת קיפסמ ןכ ומכו םדב לזונ קיפסמ שי יכ קודבל וננוצרב רשאכ
יכרע יחווט .םילזונ ופוגב םירסח רמולכ ,שבוימ םדאהש איה תועמשמה ההובג טירקוטמהה זוחא רשאכ .קדבנה םדה לזונ ללכ ךותמ
.קדבנה םדאה ןיממו ליגמ םיעפשומ טירקוטמהה

:ילמרונה חווטה
.55 - 68% :דלונ קונית
.47 - 65% :םימי עובש
.37 - 49% :םימי שדוח
.30 - 36% :הנש עבר
.29 - 4% :הנש
.36 - 4%0 :םינש 10
.42 - 54% :רגוב רבג
.38 - 46% :תרגוב השא

עצוממ םיאת חפנ

MCV - Mean Cell Volume

ןיב סחיה לש ךרעאוה טירקוטמהה) םימודאה םיאתה תריפסו טירקוטמהה ךרע ךןתמ קפומה בשוחמ ךרע והז .םימודא םד יאת לש עצוממ חפנ
.םדה לזונ חפנב ולא לש םרפסמ ךרע איה םימודא םיאת תריפס ,םדה לזונ לכ חפנ ןיבל םימודא םד יאת חפנ

את לש הז עצוממ לדוג .םודא את לש עצוממה ולדוג קדבנ וז הקידבב .םד תריפס תקידבל תיטרדנטס איה (MCV) עצוממ םיאת חפנ לש הקידב
םא היצקדניא ונל ןתונ רתויב בושחהו םירחא םימרוג ,וכותב ןיבולגומהה תומכ לע ,םימודאה םיאתה לש םבצמ לע עדימ ונל ןתונ םודא
.םימודא םיאת לש סרהב וא רוצייב היעב שי

:ילמרונ חווט
.86 - 98 :רגוב םדא

ןיבולגומה יאת עצוממ

MCH - Mean Cell Hemoglobin

קפומש בשוחמ ךרע םצעב אוה MCH ה .תקדבנ תומכב םימודא םד יאת לש עצוממה םרפסמ ךותמ ןיבולגומהה זוכיר לש עצוממה ךרעה והז
לש הריפס יהוז םימודא םיאת תריפס ,קדבנה םדה חפנב ןיבולגומהה תומכ אוה ןיבולגומהה ךרע) םימודא םד יאתו ןיבולגומה תדידממ
רוצייה לש םירמוחהו "םירצומ"ה לכ םאהו ןיקת םימודא םד יאת רוציי םאה גשומ ונל ןתי MCH לש תומכה .(קדבנה םדה חפנב ולא םיאת
.םה םג םיניקת

:ילמרונה חווטה
.(םרגוקיפ) 27 - 32 :רגוב םדא

ןיבולגומה יאת זוכיר עצוממ

MCHC - Mean Cell Hemoglobin Concentration

ךרע) טירקוטמההו ןיבולגומהה תדידממ קפומה בשוחמ ךרע אוה MCHC ה .(םיזוחאב) ןותנ םד חפנב ןיבולגומהה זוכיר לש עצוממ והז
הקידב אוה MCHC ה .(ןותנ םד חפנל םימודא םד יאת לש סחיה אוה טירקוטמהה ךרע ,ןותנ םד חפנב ןיבולגומה תומכ אוה ןיבולגומהה
לש ותומכ קר אלו םדב םייוצמה םימודא םד יאת לש תומכה םג ןובשחב חקלנ וז הקידבב .םד תריפס תקידבמ קלחכ תכרענש תיטרדנטס
.םדאה לש יגולותפה בצמה תנבהל ףסונ עדימ ונל תנתונ וז הקידב .ןיבולגומהה

:ילמרונה חווטה
.(רטיליצד / םרג) 32 - 36% :רגוב םדא

תויסט חפנ עצוממ

MPV - Mean Platlet Volume

platelet

דוקפת לעו (םימי 8 אוה יברימ ליג) תויסטה ליג לע היצקדניא ונל ןתי תויסטה לדוג .תויסטה לש לדוג לע עדימ ונל ןתונש ךרע והז
.תויסטה

םוסחל ךכ י"עו םדה תשירק תא רוציל םה תויסטה לש םדיקפת .םדב רתויב ןטקה ביכרה וניהו את לש הזל המוד הנבמ לעב אוה תויסטה
הצוחה םדה תמירזש ךכ ינמז רשג ןיעמ הוהמ תויסטה רמולכ .הצוחה םרוז םדהו ףוגב םיקוזנ ולא רשאכ ,םידירוה הנבמב ורצונש םיקזנ
םייוסמ םוקמבש וא ןיקת אל רוצייה - םירבד (2) ינש לע עיבצמ ידמ הכומנ תומכ ,הבושח דואמ תויסטה תומכ .(תוינש רפסמ רחאל) קספת
.(םומיד ומכ) תויסטב שומיש שי ףוגב

:תויסטל ילמרונה חווטה
.7.4 - 10.4 :רגוב םדא

:MPV ילמרונה חוטה
.(רטילורקימ) 150,000 - 400,000 :רגוב םדא


Go Back

.תורומש תויוכזה לכ ,"!ילש םדה תריפס טנרטניא רתא" ©
.יקוח רותיו בתכו םירצוי תויוכז
.דבלב היצמרופניא קפסל ותרטמ הז רתאב עדימ
.יעוצקמ יאופר ץועייל ףילחתכ הז עדימב שמתשהל ןיא
.יאופר יתואירב לופיטל וא יאופר ןוחביא םשל הז רתאב עדימב שמתשהל ןיא
,תיאופר היעב ךל שי יכ דשוח ךנה םאו הז רתאב בותכה תא בר ןויעב אורקל שקבתמ התא
.ךמסומו יעוצקמ תואירב קפס םע רשק רוצ