Main Menu
When Money Meet Luck
םלוע תריחב
.םייח ונא וב ינרמוחה םלועה לש םייגולותימ תומלוע םתואל הסינכה רעש תא הווהי הז רתא
,"סיר'ג דנא ןב","סדלאנוד'קמ" ,"סיוויל" ,"הלוק-הקוק" ןוגכ קנע תורבח
.ונלש תיצוביקה העדותל ושלפו תוברת ילמסל וכפה
,תעדה לע םילבקתמ יתלבהו םימיהדמה ,םיעיתפמה םירופיסה רחא הקחתמ הז רתא
.ונייח תא םיבצעמה םירצומהמ םיבר לש םקווישו םתאצמה ירוחאמש