GPS

ראשי תיבות של Global positioning system. זוהי מערכת איכון עולמית מבוססת לוויינים שהחלו לפתח אותה באמצע שנות ה-70, ומאמצע שנות ה-90 החלה לפעול באופן מלא. מערכת זו מבוססת על 24 לוויינים המקיפים את כדור הארץ, תחנות קרקע המפקחות עליהם ומקלטים הקולטים שידורים מאותם הלוויינים.

עקרון הפעולה של מערכת זו פשוט למדי. כל לוויין משדר סדרת אותות דיגיטאליים הכוללת את מיקומו המדויק ואת זמן השידור. שידור זה נקלט במקלט, והוא יכול לחשב, מתוך הפרש הזמן שבין השידור לקליטה, את המרחק ממנו ללוויין. כלומר, בעזרת מקלט GPS ומספר לוויינים המשמשים אותו ברגע מסוים – ניתן לחשב את המיקום המדויק בו אנו נמצאים על-פני כדור הארץ, ואף להציג זאת בצורה גראפית על המקלט.

למערכת זו שימושים רבים. במגזר הפרטי היא משמשת בעיקר להתמצאות בשטחים עירוניים, לאיתור כתובות, כבישים, ערים ורחובות. במגזר הצבאי היא משמשת בעיקר להתמצאות בשטח הפתוח ועל-מנת לשגר אמצעים ארוכי טווח, כגון טילים, בצורה אוטומטית לחלוטין.

GPSGPS