website_logotitle_icon

ועדות בשנות ה - 90


"פסגת כדור הארץ" - 1992

בחודש יוני 1992 נערך בריו דה-ז'נרו בברזיל כנס הידוע כ"פסגת כדור הארץ" (Earth Summit) או ככנס האומות המאוחדות לסביבה ולפיתוח (UNCED), במהלכו חתמו 154 מדינות על אמנת מסגרת בדבר שינוי האקלים.

ההחלטות שהתקבלו באמנה:

  • אומצו עקרונות מנחים, כמו עקרון הזהירות, הקובע כי אי הוודאות המדעית שעדיין נותרה סביב אפקט החממה המתגבר ותוצאותיו אינה צריכה להוות תירוץ לדחיית פעולות להקטנת נזקיו, ועקרון האחריות המשותפת אך הנבדלת, הקובע כי האחריות למלחמה נגד התחממות כדור הארץ ושינויי האקלים הנלווים משותפת לכל האומות, אך על המדינות המפותחות להוביל את המהלכים עקב היותן התורמות העיקריות לפליטות גזי החממה.

  • על המדינות לערוך ולהגיש רשימות מצאי של פליטות וקליטות של גזי החממה. מקורות הפליטה יכולים להיות, לדוגמה, תחנות כוח ומפעלי המלט, כאשר מקורות הקליטה הם בדרך כלל יערות וחורשות עצים.

  • על המדינות לאמץ קווי מדיניות להקטנת הנזקים מאפקט החממה, הן במובן של הפחתת פליטות גזי חממה והן במובן של הערכות להתמודדות עם תוצאות אפשריות של ההתחממות הגלובלית, כגון עליה במפלס פני הים ומדבור.

  • על המדינות לעודד העברת טכנולוגיות להקטנת פליטות גזי חממה ולהגדיל את המודעות לבעיית שינוי האקלים בקרב הציבור הרחב ובמערכות החינוך.

  • המדינות המתועשות התחייבו להגביל את פליטות גזי החממה שלהן בשנת 2000 לרמת הפליטות שלהן בשנת 1990.


פרוטוקול קיוטו - 1997

בדצמבר 1997 נערך בקיוטו, יפאן, הכנס השלישי של אמנת המסגרת של שינוי האקלים. בועידה זו השתתפו נציגים מ- 161 מדינות ובהן ישראל. בסופה רק 36 מדינות מתועשות חתמו והסכימו עם החלטותיה של אמנה זו.

החלטות שהתקבלו באמנה:

  • למדינות המפותחות (כגון ארה"ב, יפן, גרמניה) נקבעו מכסות להפחתה ברמות פליטת גזי חממה בתקופת 2012 - 2008 ביחס לרמת פליטתם בשנת 1990.

  • לכל מדינה מפותחת נקבעה מכסת הפחתה יחסית: למדינות האיחוד האירופי 8%, לארה"ב 7%, ליפן 6%, כאשר המטרה היא להפחית גלובלית את פליטות גזי החממה בתקופת 2012 - 2008.

  • עד שנת 2005, המדינות המפותחות חייבות להציג התקדמות משמעותית לקראת יישום ההפחתות המתחייבות מהחלטות הועידה בשנים 2012 - 2008.

  • אושר הסחר בפליטות גזי חממה בין המדינות המפותחות לבין עצמן. משמעות הדבר היא שאם מדינה מסוימת לא "מנצלת" את מלוא כמות הפליטה של גזי חממה המותרת לה על פי הסכמים בין-לאומיים, מותר לה "למכור" את הזכות לפלוט גזי חממה אלו למדינה אחרת.