website_logotitle_icon

החור באוזון והשפעתו על אפקט החממה
וההתחממות הגלובלית


האוזון הוא אחד מגזי החממה המצויים באטמוספרה והוא בעל חשיבות רבה בכל הנוגע לשמירת האיזון האקולוגי ותרומתו לאפקט החממה.

האוזון הינו גז חסר צבע, מולקולה המורכבת משלושה אטומי חמצן. 90% משיעורי האוזון באטמוספרה נמצאים בסטרטוספרה (שכבת האטמוספרה העליונה), והיתר בטרופוספרה. האוזון בשכבת הסטרטוספרה מתנהג כמסנן שבאמצעותו "נבלעת" קרינה אולטרה-סגולה שמשית, ובכך מגן על האדם, החי והצומח על פני כדה"א.

החור באוזון על מנת לבדוק את השינויים שחלו במהלך העשורים האחרונים ועל מנת לבדוק את התופעה הקרויה חורים באוזון נעשו מס מחקרים באזור אנטרקטיקה. מחקרים אלה הראו כי ההפחתה והדילול בשיעור האוזון נגרמו בשל שילוב של שני גורמים:
השפעות אנושיות – פליטת כלורו-פלורו-פחמנים (CFC's) שהינן תרכובות כימיות מלאכותיות המשמשות את התעשייה (מתקני קירור, ניקוי רכיבים אלקטרוניים, תרסיסים, חומרי המסה ועוד). תרכובות אלה מגיעות לסטרטוספרה ומשמידות את מולקולות האוזון.
גורמים טבעיים – התנאים הסינופטיים הייחודיים המאפיינים את אנטרקטיקה מעודדים את הפעילות ההרסנית של מולקולות ה- CFC. על פני שטח הפנים של ענני הקרח בשכבה האמצעית של האטמוספרה, מתרחשות תגובות כימיות המשחררות את מולקולות הכלור והברום ממולקולות ה- CFC, והופכות אותן לפעילות מבחינה כימית. כאשר חוזרת השמש להאיר את הקוטב הדרומי באביב, מפרקות קרניה את מולקולות הכלור והברום לאטומים המשמשים כזרז, בשרשרת תהליכים המפרקים את מולקולות האוזון לאטומי חמצן.

החור באוזון היווצרותם של החורים באוזון ותרומתם להתחממות הגלובלית ולאפקט החממה באה לידי ביטוי בשני מישורים. ראשית, מולקולות ה- CFCs הן חלק מגזי החממה המצויים באופן טבעי באטמוספרה. שחרור תרכובות אלה לתוך האטמוספרה גורם להריסת מולקולות האוזון ולהגברת אפקט החממה. שנית,אם הטמפרטורות האטמוספריות או דפוסי המחזוריות באטמוספרית ישתנו כתוצאה מתהליך ההתחממות הגלובלית, תהיה השפעה ניכרת על התהליכים הכימיים הגורמים להריסת או בניית מולקולות האוזון ומאפשרים את התחדשותה או הריסתה של שכבת האוזון בסטרטוספרה (שיגרמו לחורים באוזון לגדול או להתכווץ).

מישור נוסף בעל חשיבות הוא השפעת מולקולות האוזון על האקלים בכדה"א. התדלדלות מעטה האוזון גורמת לחדירת קרינה אולטרה סגולה רבה יותר לשכבות הנמוכות של האטמוספרה. דבר זה מוביל להפרה של האיזון בין שכבות האטמוספרה – התקררות הסטרטוספרה לעומת התחממות הטרופוספרה, וכן בין האטמוספרה לכדור הארץ. הפרה זו תורמת ליצירת השינויים האקלימיים.