website_logotitle_icon

תופעת אידוי המים


אפקט החממה הוא תהליך טבעי שעיקרו הוא לשמור על טמפרטורה שתאפשר את קיומם של החיים על פני כדה"א. אך עקב פעולות האדם וניהול אורח החיים המודרני, נוצר חוסר איזון בגזי החממה התורמים תרומה משמעותית לקיומו של אפקט זה.

מבין גזי החממה המצויים באטמוספרה (פחמן דו-חמצני, מתאן, תחמוצת חנקן וכד') ומשתתפים בתהליך אפקט החממה, בולט ומשמעותי ביותר הוא תפקידן של מולקולות המים.

אפקט אידוי המים מולקולות המים, המקיימות בתוכן את תכונת הקשר המימני (הימשכות בין אטום מימן של מולקולה אחת המהווה קוטב חיובי אל אטום חמצן במולקולת מים שכנה המהווה קוטב שלילי) מציגות חום סגולי גבוה הרבה מעבר למה שניתן היה לצפות יחסית למאסה האטומית שלהן.
תכונת קיבולת חום סגולית נוספת המביאה את המים להפוך לגז חממה משמעותי הוא קיומם של מים נוזלים בצמוד לאטמוספרה, ונטייתם של מים אלו להתנדף. מכיוון שהמעבר בין נוזל לגז ובחזרה מצריך כמויות גדולות מאד של אנרגיה, הרי שלאדי מים יש חום סגולי פוטנציאלי גדול עוד יותר עקב יכולתם לעבור למצב נוזלי תוך שחרור כמויות גדולות של אנרגיה.

על מנת לבדוק את תפקידן של מולקולות המים בתהליך אפקט החממה ומידת השפעתן על ההתחממות הגלובלית, נערך בשוויץ מחקר שבראשו עמד רולף פיליפונה וממצאיו הציגו עובדות חדשות בנוגע לנושא זה.
בכדי להגיע למסקנה כי אכן אדי המים אחראים במידה ניכרת על תופעת ההתחממות הגלובלית, השתמשו החוקרים בממצאי תחנות מטאורולוגיות הפרושות על-פני אירופה, למדידת הטמפ', הלחות ו"גלי קרינה ארוכים".

אפקט אידוי המים קרינת השמש - אחרי פגיעתה באדמה, מוחזרת לאטמוספרה, כגלים ארוכים, אלה נקלטים ע"י גזים כמו: דו-תחמוצת-פחמן, מתאן ואדי מים ומוקרנים חזרה לאדמה כגלי חום. החוקרים ראו כי בגלל היובש היחסי של האי האיברי (ספרד) אירופה המערבית מאדה פחות מים, לעומת זאת באזורים הלחים באירופה המזרחית (המחקר הראה כי באזורים אלה האטמוספרה עשירה יותר באדי מים), "אחראים" אדי המים ל-70% מההתחממות. כמו גזי החממה ה"מקובלים" גורמים אדי המים למשוב חיובי של גלי החום ובאותה עת גם גורמים ("אוספים") לריכוז גבוה של גזי החממה הידועים ובכך מעצימים את השפעתם. כל זאת הביא לעליה ממוצעת של 2 מעלות בעשרים השנים האחרונות.

מתוך הבנת התהליך ניתן לחזות כי במקומות בהם יש יותר מים על פני הקרקע תהיה ההתחממות מהירה יותר ובגלל פליטת גזי חממה שמאיצים את ההתחממות, יואץ תהליך המסת הקרחונים ויביא לקליטה מוגברת של אור השמש. כמו כן ישתחרר מתאן (שעד היום היה כלוא) מאדמות קפואות דבר שיכול אף הוא להאיץ את קצב ההתחממות הגלובלית עקב שינוי האיזון של גזי החממה באטמוספרה.