Untitled artwork by Waterlord_水の領主

מטאפיזיקה

היא ענף של הפילוסופיה הדן בטבע, המציאות והקיים.
אתר זה בוחן תפיסות מטאפיזיות שונות כגון מה קיים, מה לא קיים, ואיך ניתן 'לדעת' מה קיים , מהי אמת ,
ומהם ערכם של טענות על העולם.